Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", wordt verstaan onder:

1.2 "Deelnemer": de natuurlijke persoon die ingevolge de

Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van
Voetbalschool Wijchen.

1.3 "Inschrijfformulier": formulier dat deel uitmaakt van de internetsite "voetbalschoolwijchen.nl"van
Voetbalschool Wijchen.

1.4 "Opdrachtgever": de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst metVoetbalschool Wijchen aangaat.

1.5 "Overeenkomst": een overeenkomst tussenVoetbalschool Wijchen en

Opdrachtgever ter zake van één of meer doorVoetbalschool Wijchen ten behoeve van Opdrachtgever en
Deelnemer te verlenen diensten.

1.6 "Deelnamekosten": de totale som van de doorVoetbalschool Wijchen - ter zake een met
Opdrachtgever gesloten Overeenkomst - te verlenen diensten inclusief BTW.

1.7 "Voetbalschool Wijchen ": gevestigd te Wijchen.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Voetbalschool Wijchen gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee
verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “Voetbalschool Wijchen”.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever
wordt doorVoetbalschool Wijchen uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de

Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Voetbalschool Wijchendaar schriftelijk
mee heeft ingestemd.

2.4 Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene

Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

2.5 Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de
Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en
zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Voetbalschool Wijchenzijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige
capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2 De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever of deelnemer het inschrijfformulier via de site heeft
ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt, het formulier heeft verstuurd en de factuur is betaald of het
bedrag is overgemaakt.

3.3 Bij aanmelding via het internet is er sprake van 2 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze
periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk
geschiedt.

3.4Voetbalschool Wijchen en haar medewerkers doen hun uiterste best om de activiteiten een succes te
laten zijn.

4. Betaling
4.1 Bank-/ Giro betaling
Voetbalschool Wijchen biedt de mogelijkheid via Bank-/ Giro betaling te betalen.

4.2 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Bij niet tijdige betaling behoudtVoetbalschool Wijchen zich het recht voor de Overeenkomst te
annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 8 lid 2 van de Algemene
Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.

4.4 De betaling van een activiteit moet in één keer worden voldaan en dient voor aanvang van de activiteit
ontvangen zijn (zie datum bij rubriek prijzen) doorVoetbalschool Wijchen.

5. Instructies en gedragsregels

5.1 Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen vanVoetbalschool Wijchen ter
bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te
respecteren welkeVoetbalschool Wijchen nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit
hoofde van de Overeenkomst.

5.2 Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de
Overeenkomst door Voetbalschool Wijchen in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Voetbalschool Wijchen

van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade
komen voor rekening van Deelnemer.

5.3 Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect
mee omgegaan te worden evenals met respect voor elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt
desbetreffende geschorst of verwijderd van de activiteit bij Voetbalschool Wijchen.

5.4 Bij ziekte, blessure of afwezigheid moet de deelnemer zich minimaal 1 dag voor aanvang van de activiteit
afmelden.
5.5 Voetbalschool Wijchen verplicht zich de trainingen en activiteiten te laten begeleiden door
gecertificeerde en deskundige trainers.
5.6 Indien door weersomstandigheden (bv. storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast wordt deze
training ingehaald na de laatste training van de module.
5.7 Bij schade door onzorgvuldig gedrag geldt geen aansprakelijkheid voor Voetbalschool Wijchen.
5.8 De speler is verplicht gedurende de opleiding in kleding van Voetbalschool Wijchen te trainen en dient
5 minuten voor aanvang van de training omgekleed op het veld te staan. Indien de jeugdspeler in andere kleding
verschijnt wordt de speler niet tot de training toegelaten.
5.9 Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.

6. Aansprakelijkheid van Voetbalschool Wijchen

6.1 Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer.
Voetbalschool Wijchen aanvaardt - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld
van Voetbalschool Wijchen – geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en
ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de staf van Voetbalschool Wijchen , als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

6.2 Voetbalschool Wijchen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op
vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheids-)
verzekeringen van derden die door Voetbalschool Wijchen bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn
betrokken.

6.3 Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Voetbalschool Wijchen beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar
(aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

6.4 Voetbalschool Wijchen stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan
ook.
6.5 Voetbalschool Wijchen stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij
trainingen. Voetbalschool Wijchen is ook niet aansprakelijk voor reeds ontstane blessure(s) en/of reeds
aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

6.6 Bij inschrijving gaat deelnemer er mee akkoord dat beeldmateriaal gebruikt kan worden voor promotionele doeleinden t.b.v. Voetbalschool Wijchen.

7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Voetbalschool Wijchen en/of enige
derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de
gedragsregels hieronder begrepen - van Deelnemer.

7.2 Opdrachtgever zal Voetbalschool Wijchen vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van
schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten
ingevolge de Overeenkomst.

8. Overmacht/Wijziging/Annulering Voetbalschool Wijchen

8.1 Indien Voetbalschool Wijchen door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar
uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Voetbalschool Wijchen gerechtigd om
een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens
Opdrachtgever is gehouden.

8.2 Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor
deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van
het maximaal aantal deelnemers per evenement.

8.3 Voetbalschool Wijchen behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten
door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool Wijchen te gering aantal deelnemers of
onbruikbaar trainingsveld.

9. Annulering door Opdrachtgever

9.1 Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van de poststempel als peildatum zal dienen
voor het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
9.2 Annulering vanaf 14 dagen voor het evenement kan alleen geschieden met één van de volgende redenen:
ziekte, blessure of ernstige calamiteiten..
9.3 Andere redenen voor annuleren kunnen alleen worden aangedragen tot 14 dagen voor het evenement, met
de daarbij horende administratie en annuleringskosten.

9.4 Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk zodra de speler voor langere tijd geblesseerd raakt, dan kan
hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.
9.4 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Clinic wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening
gebracht:

- €12,50 administratie en annuleringskosten, wanneer de annulering vanwege een blessure ontvangen is.
- €12,50 administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering tot 6 weken voor het evenement ontvangen is

- 25% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 6 weken voor het
evenement ontvangen is.
- 50% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 14 dagen voor het
evenement ontvangen is.
- 75% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 7 dagen voor het
evenement ontvangen is.
- 100% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het
evenement schriftelijk of telefonisch ontvangen is.
9.5 Bij annulering van de Overeenkomst voor een Camp wordt per Deelnemer het volgende bedrag in rekening
gebracht:
- €12,50 administratie en annuleringskosten, wanneer de annulering vanwege een blessure ontvangen is.
- €12,50 administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering tot 6 weken voor het evenement ontvangen is.

- 25% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 6 weken voor het
evenement ontvangen is.
- 50% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 14 dagen voor het
evenement ontvangen is.
- 75% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering minimaal 7 dagen voor het
evenement ontvangen is.
- 100% van inschrijfgeld administratie en annuleringskosten, waarbij de annulering maximaal op de dag voor het
evenement schriftelijk of telefonisch ontvangen is.

10. Gevonden voorwerpen

10.1 Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement nog zeven dagen door Voetbalschool Wijchen bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Voetbalschool Wijchen gerechtigd deze
voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

11.Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

11.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen
partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.